Ustanovenie o ochrane osobných údajov a podmienkach použitia

Posledná aktualizácia: 18/05/2018

 

 1. Všeobecná časť

IMMOFINANZ AG (FN 114425y), Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien (“my” / “nás”), spracováva Vaše osobné údaje v rámci poskytovania a prevádzkovania našej mobilnej aplikácie („myhive“ / “aplikácia“). Ochrane osobných údajov prikladáme veľký význam. Pod pojmom „osobné údaje“ sa rozumejú všetky informácie umožňujúce bezprostrednú alebo nepriamu identifikáciu určitej osoby, predovšetkým vo vzťahu k identifikátorovi ako napríklad meno, identifikačné číslo, informácie o umiestnení online identifikátora alebo k jednému alebo viacero faktorom  vzťahujúcich sa k fyzickej, psychologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identite takejto fyzickej osoby. Účelom tohto ustanovenia o ochrane osobných údajov a podmienkach použitia je informovať Vás o spracovaní Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete pri zaregistrovaní do aplikácie a pri jej používaní.

Akceptovaním tohoto ustanovenia o ochrane osobných údajov a podmienkach použitia pri zaregistrovaní do aplikácie vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním a predaním Vašich osobných údajov pre účely používania „myhive“ v súlade s týmto ustanovením o ochrane osobných údajov a podmienkach použitia. Žiadame Vás preto, aby ste si toto ustanovenie pozorne prečítali pred zaregistrovaním k používaniu aplikácie a túto aplikáciu používali iba pokiaľ s týmto ustanovením o ochrane údajov a podmienkach použitia súhlasíte. Sme oprávnení používať všetky osobné údaje pre účely plnenia zmluvy o Vašom užívaní aplikácie a v súlade s týmito ustanoveniami o ochrane osobných údajov a podmienkach použitia, pokiaľ sa zaregistrujete a budete aplikáciu používať.

Aplikácie je určená výhradne pre zamestnancov / personál spoločnosti starší ako šestnásť (16) rokov užívajúci v rámci nájomného vzťahu priestory našej nehnuteľnosti v jednej z našich lokalít; („užívateľ“/“zamestnanec“).

 

 1. Ktoré osobné údaje spracovávame pre ktoré funkcie „myhive
  1. Informácie ktoré nám poskytujete pri registrácií

Pre používanie aplikácie je potrebná registrácia užívateľa ako zamestnanca. Pri prvom spustení aplikácie nainštalovanej na Vašom mobilnom zariadení môžete vytvoriť užívateľský účet vyplnením registračného formulára. Budete pri tom požiadaný o uvedenie Vášho mena a priezviska, Vašej e-mailovej adresy a zadaní Vami zvoleného hesla (majte prosím na zreteli, že zaregistrovanie je možné len pri použití e-mailovej adresy / domény priradenej Vaším zamestnávateľom). Svoje heslá musíte uchovávať v tajnosti a nesmiete ich odovzdať iným osobám alebo im umožniť používanie Vášho používateľského účtu Vašim menom. Taktiež nesmiete používať používateľský účet alebo heslo iných osôb. V prípade podozrenia na neoprávnené použitie alebo neoprávnený prístup k Vášmu heslu alebo používateľskému účtu ste povinný o tom bezodkladne informovať náš servis (myhiveapp@immofinanz.com, tel .: +43188090)

Po zadaní údajov pošle aplikácia na uvedenú e-mailovú adresu e-mail s odkazom, ktorého aktivovaním budete mať možnosť uvedené informácie potvrdiť. Pre pokračovanie v registrácii je nevyhnutné akceptovať ustanovenia o ochrane osobných údajov a podmienkach použitia.

Po úspešnom dokončení registrácie je nutné vybrať Vášho zamestnávateľa a lokalitu ( "lokalita myhive"). V prípade, že Vaša spoločnosť je usadená vo viac ako jednej lokalite myhive, určíte ako zamestnanec svoje priradenie do lokality, pre ktorú je aplikácia k dispozícii a v ktorej bežne pôsobíte.

Po dokončení registrácie, ako aj kedykoľvek neskôr, máte vždy možnosť Váš profil aktualizovať.

 1. Analýza používania aplikácie

Aby sme mohli ďalej zlepšovať funkcie aplikácie a prispôsobovať ich Vašim potrebám, vykonávame analýzu jej používania, pri ktorej sa spracovávajú nasledujúce údaje:

 • Ktoré oblasti aplikácie a ako často používate
 • V ktorom čase používate aplikácie
 • Koľko osôb si aplikáciu nainštalovalo
 • Koľko osôb sa zaregistrovalo

Tieto údaje by mali poskytnúť prehľad o špičkách používaní tejto aplikácie v priebehu dňa. Deaktivovanie tejto analýzy používania nie je možné.

 

 1. Prispôsobenie aplikácie podľa lokality
 • Všeobecná časť

V prípade, že Vaša spoločnosť je usadená vo viacerých lokalitách myhive, môžete pri registrácii ako užívateľ určiť svoju lokalitu myhive ( "lokalita myhive"). V prípade, že vaša spoločnosť je usadená vo viac ako jednej lokalite myhive, môžete "Lokalitu myhive" kedykoľvek zmeniť v ponuke "Upraviť profil".

        

 1. Vyhľadávacie funkcie

Táto funkcia Vám umožňuje vykonávať vyhľadávanie, pri ktorom sa informácie, ktoré Vás zaujímajú, vyhľadávajú vo všetkých oblastiach a funkciách aplikácie.

Majte prosím na zreteli, že do tejto vyhľadávacej funkcie nie je zahrnutá funkcia priameho odosielania správ a Fórum, takže priame správy, príspevky, ktoré sú v ňom uložené, sa vo výsledkoch vyhľadávania nezobrazia.

 1. Registračné informácie

Po úspešnom potvrdení e-mailu (pri tom sa jednak overuje, či je Vami uvedená e-mailová adresa oprávnenou adresou na registráciu, a jednak je nutné, aby ste túto e-mailovú adresu potvrdili ako užívateľ) môžete aplikáciu spustiť a doplniť svoj profil (foto , hobby, oblasť zamestnania, text o Vás, webová adresa: názov webovej adresy a URL).

 1. Pomocou funkcie "Prehľad lokality myhive" spravujeme u príslušných lokalít
 • adresu, obrázok, veľkosť objektu, mapku, popis a zvláštnosti príslušnej lokality
 • názvy spoločností, ktoré v nej sídlia
 • pracovné doby podnikov
 • registrovaných zamestnancov, ktorí v nich pracujú a svoje údaje sami zadajú
 • mená zamestnancov zodpovedných za príslušnú lokalitu (napríklad community manager)
 • stránky s detailmi kontaktov pre nadviazanie kontaktu, v závislosti na tom, ktoré možnosti nadviazania kontaktu jednotliví zamestnanci povolili, a
 • tickety, ktoré boli pre danú lokalitu vystavené.
 1. Pomocou funkcie "Prehľad spoločností" spravujeme
 • základné údaje o spoločnostiach, ktoré sú v danej lokalite v nájme, a
 1. Pomocou funkcie "Prehľad všetkých zamestnancov" spravujeme
 • Všetky Vami poskytnuté údaje
 • Vašu príslušnosť ku konkrétnej spoločnosti (tu ako užívateľ nemôžete zmeniť), a
 • Vami určenú "lokalitu myhive".

 

Takto poskytnuté údaje sú viditeľné pre všetkých používateľov aplikácie. Kliknutím na tlačidlo Chat (pozri časť "Fórum a chat") môžete zahájiť "chat 1: 1" s konkrétnym užívateľom.

 1. Informácie poskytnuté systémom: jazykové nastavenie Vášho prístroja

 

 1. Objednanie správ Push pre informačné a reklamné účely

V prípade záujmu si môžete objednať správy Push. To môžete urobiť v nastavení Vášho mobilného telefónu. Majte prosím na zreteli, že u takto prenášaných informácií sa jedná čiastočne o reklamné oznámenie. Správy Push môžu obsahovať informácie o:

 • všeobecné informácie o budove
 • správy
 • udalosti
 • komunikácie, ankety
 • reklamný push

Objednanie správ Push môžete kedykoľvek odvolať v nastavení Vášho mobilného telefónu.

Dodatočne k prijímanie správ v rámci aplikácie Vám môžeme v prípade záujmu zasielať tieto správy tiež e-mailom. V takomto prípade prosím zašlite e-mail na myhiveapp@immofinanz.com alebo kontaktujte vášho community managera. Svoj príslušný súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne ​​e-mailom na myhiveapp@immofinanz.com. Okrem toho, aj každá správa, ktorú Vám pošleme za účelom poskytnutia niektorej z týchto služieb, bude obsahovať technickú možnosť zaslania žiadosti o zrušenie.

           

 1. Správy“

Aplikácia vás bude informovať o novinkách a aktuálnych udalostiach (eventy, nové spoločnosti, nové reštaurácie atď.) v príslušnej lokalite.

Existujú štyri rôzne druhy správ:

 • Event news: tu sú oznamované udalosti. Kliknutím na event si zobrazíte bližšie informácie o ňom.
 • Informácie o nových nájomcoch a spoločnostiach: kliknutím na správu budete presmerovaný na webové stránky príslušného nájomcu alebo spoločnosti (pozri bod "Odkazy na cudzie webové stránky")
 • Web News: Kliknutím na správu budete presmerovaný na webové stránky (pozri časť "Odkazy na cudzie webové stránky")
 • Dlhšie správy: otvorí sa stránka s textom a obrazom.

 

 1. Fórum

Na Fóre máte možnosť vytvárať nové fóra alebo zúčastňovať sa už existujúcich fór. Vaše príspevky môžu prezerať a komentovať všetci užívatelia. Pred zverejnením svojho príspevku musíte vybrať jednu z tematických kategórií stanovených pre Fórum a príslušnú "budovu myhive". Štandardne je tu prednastavená budova Vašej "lokality myhive". Príspevky môžu čítať všetci priradení užívatelia. Nie je možné na Fórum umiestňovať príspevky, ktoré by boli viditeľné len súkromne alebo len pre určité skupiny užívateľov

Všetky zverejnené príspevky sú uložené na našich serveroch po dobu dvanástich mesiacov.

Pri používaní Fóra je nutné dodržiavať zásady, ktoré zaisťujú ohľaduplné zaobchádzanie v súlade so zákonmi. Pri nedodržaní týchto zásad je možné príspevky nahlásiť a zmazať a ich autora zablokovať. Je nutné dodržiavať tieto zásady:

 • Zaobchádzanie: Konajte s ostatnými užívateľmi Fóra s rešpektom, zamedzte hrozbám, urážkam alebo vyjadreniam, ktoré by iné osoby ponižovali alebo zosmiešňovali.
 • Zákony a právne predpisy: Ste povinní dodržiavať zákony a právne predpisy. Pri tom je nutné sa zdržať najmä vyhlásenia sa štvavým obsahom, urážkami na cti, poškodzovaním dobrého mena alebo ohováraním.
 • Diskriminácia: Zakázané sú rasistické, sexistické alebo iné príspevky znevažujúce človeka, v ktorých sú skupiny ľudí paušálne urážané, odsudzované alebo hanobené.
 • Ochrana osobných údajov: Zakázané je uvádzanie a zverejňovanie osobných údajov tretích osôb (napr. Mená, telefónne čísla, adresy alebo informácie o ich súkromnom živote).
 • Reklama: Zverejňovanie reklamných oznámení je povolené len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného community managera myhive.

 

 1. Chat

Aplikácia má oblasť pre chatovanie, v ktorom môžete zahájiť bezprostredný chat s iným zaregistrovaným zamestnancom. Chatovať môžete tiež začať na detailnej stránke danej osoby alebo pomocou funkcie "Prehľad spoločností" a "Prehľad všetkých zamestnancov". Obsah týchto chatov je uložený na našich serveroch po dobu dvanástich mesiacov. Vyhradzujeme si možnosť zablokovania funkcie chatovanie u určitých užívateľov v opodstatnených prípadoch.

 

 1. Spätná väzba / prieskum / hodnotenie

Ste oprávnení okrem iného hodnotiť nasledovné:

 • Eventy (ktorých ste sa zúčastnili)
 • Infraštruktúru
 • Služby

v najrôznejších lokalitách myhive pomocou udelenia "hviezd" (používa sa päť-hviezdičkový hodnotiaci systém) a pridávaním komentárov. Vaše hodnotenie bude viditeľné pre ostatných užívateľov.

Čas od času Vás môžeme požiadať o poskytnutie spätnej väzby pomocou aplikácie a / alebo e-mailu, ktorá sa bude týkať niektorých aspektov vzťahujúcich sa k Vašej lokalite myhive.

 

 1. Sťažnosti, otázky a vystavenie ticketu

Všetci užívatelia majú možnosť vystaviť ticket pomocou aplikácie. Tickety sú elektronické otázky umožňujúce spracovanie celého radu otázok, ako napr. Sťažnosti (claims), otázky k nájmu (lízing requests) alebo aj všeobecné otázky ohľadom používania aplikácie.

Pri vystavovaní ticketu v centrálnej ticketovej oblasti budete vyzvaný na zadanie nasledujúcich informácií: musí byť vybraná kategória, predmet a musí byť zadaný popisný text. Príslušné funkcie pre vystavenie ticketu môžu obsahovať aj iné oblasti aplikácie (napr. "Prehľad o mojej lokalite myhive").

Po vystavení ticketu Vám potvrdíme jeho príjem a budeme sa zaoberať Vašou záležitosťou. Po vykonaní resp. spracovaní Vašej požiadavky Vás o tom budeme informovať. Môžete pritom ohodnotiť spracovanie ticketu hviezdičkami (systém 5 hviezdičiek) a napísať komentár.

 

 1. Prehľad udalostí

Organizované eventy sa Vám zobrazia v podobe kalendára alebo ako prehľad v aplikácii, pričom túto funkciu je možné použiť aj mimo rámec Vašej lokality. To znamená, že si môžete nechať zobraziť aj udalosti v iných lokalitách.

V prehľade udalostí máte možnosť uviesť, že sa konkrétneho eventu zúčastníte. V prehľade môžete použiť filter, ktorý obmedzí zobrazenie na tie udalosti, ktorých sa chcete zúčastniť. Majte prosím na zreteli, že informácia o Vašej účasti sa zobrazí ako usporiadateľom eventu, tak aj ďalším používateľom aplikácie. Akceptovaním alebo účasťou na akejkoľvek schôdzi, eventu, happeningu alebo oslavy, ktoré budú vytvorené, organizované alebo oznámené pomocou aplikácie "myhive", súhlasíte so zberom, spracovaním, prenosom a zverejnením Vašej fotky podľa týchto Ustanovení o ochrane osobných údajov a podmienkach použitia, tak ako bude zobrazené na audio / video materiáloch (vrátane fotiek), ktoré môžu byť počas takýchto stretnutí, eventov, happening alebo osláv vytvorené.

Mimo prihlásenia na eventy sa možno tiež prihlásiť na čakacie zoznamy. Pokiaľ bude event, na ktorý sa chcete prihlásiť, už vypredaný, máte možnosť sa prihlásiť na čakací zoznam pomocou kliknutia na príslušné tlačidlo. Aplikácia okrem to umožňuje tiež exportovať termín udalosti (ako súbor .iCAL) a preniesť ho do iných kalendárnych aplikácií.

 

 • Infraštruktúra „budovy myhive

Pomocou tejto funkcie Vás budeme informovať pre každú "budovu myhive" o infraštruktúre v okolí (napr. Reštaurácia, kino atď.). Zobrazí sa pritom kategória, označenie podniku, adresa, telefónne číslo, prevádzková doba, krátky popis a webový odkaz na stánky príslušného zariadenia. Webový odkaz sa otvorí v prehliadači aplikácie (pozri časť "Odkazy na cudzie webové stránky")

 

 • Oblasť „Viac“

Navigácia v aplikácii prebieha prostredníctvom položiek v ponuke. Štyri položky sa zobrazujú priamo, ostatné položky sa zobrazia po kliknutí na pole "Viac". V tejto oblasti sa zobrazujú tieto nastavenia:

 • Budova
 • Moje eventy
 • Moje tickety
 • Zmeniť heslo
 • Zmeniť jazyk

 

 1. Ako zdieľame Vaše osobné údaje

a) Ďalší zaregistrovaní užívatelia aplikácie: S ďalšími užívateľmi zdieľame od Vás získané osobné údaje výlučne v rámci činností uvedených v týchto podmienkach pre používanie (napr. Vo Fóre alebo prehľade udalostí).

B) Pre ukladanie údajov získavaných prostredníctvom aplikácie používame systém cloud spoločnosti Oracle Corporation ("Oracle"), ktorá sa zmluvne zaviazala k riadnemu a bezpečnému spracovávanie Vašich osobných údajov. Oracle Austria GmbH, Donau-City- Straße 7, 1220 Viedeň, sa nám mimo to zaviazala k tomu, že všetky osobné údaje bude využívať len za účelom poskytovania svojich služieb pre nás a že ich neposkytne tretím osobám, pokiaľ neposkytujú spoločnosti Oracle podporu pri poskytovaní týchto služieb (subdodávatelia). Títo subdodávatelia Oracle môžu mať, podobne ako ďalšie spoločnosti koncernu Oracle (zoznam týchto spoločností je umiestnený na stránke https://www.oracle.com/corporate/oracle-affiliates.html) Poverené správou údajov, sídlo aj v krajinách, kde existuje nižšiu úroveň ochrany údajov ako v Európskej únii. V týchto prípadoch je zmluvne zaistené, že sa na údaje aj v týchto krajinách vzťahuje podiel ochrany údajov porovnateľná s úrovňou v Európskej Únii. Svojim súhlasom s týmito podmienkami užívania a informáciami o ochrane údajov vyjadrujete aj svoj súhlas s predávaním vašich údajov získaných počas používania aplikácie spoločnosti Oracle, spoločnostiam združeným v koncerne Oracle v súlade s vyššie uvedeným zoznamom, a tiež všetkým subdodávateľom Oracle.

c) Vývojár aplikácie bitsfabrik GmbH, Schönbrunner Straße 131/2/3 - 1050 Viedeň, Rakúsko: Spoločnosť, ktorá vyvinula našu aplikáciu, má v rámci svojich servisných a programátorských služieb prístup k údajom získavaným pri používaní aplikácie. Majte prosím na zreteli, že Vaše personálne údaje sú pritom uložené u nás a že nedochádza k ich fyzickému odovzdávaniu.

d) V rozsahu programovacích činností a služieb má poskytovateľ systému správy údajov, spoločnosť Orchestra Networks GmbH ("Orchestra"), Niddastraße 91, 60329 Frankfurt am Main, Nemecko, prístup k údajom zhromaždených pomocou aplikácie. Spoločnosť Orchestra sa voči nám zmluvne zaviazala, že bude všetky údaje používať výhradne na účely poskytovania ich služieb nám, a že ich neposkytne tretím stranám, iba ak by tieto tretie strany boli zapojené zo strany spoločnosti Orchestra do poskytovania týchto služieb (subdodávatelia). Subdodávatelia spoločnosti Orchestra, avšak tiež iné spoločnosti zo skupiny Orchestra, ktorým bola zverená správa dát, môžu mať sídlo v krajinách s nižšou úrovňou ochrany osobných údajov ako v Európskej únii. V týchto prípadoch je zmluvne zaistené, že aj v týchto krajinách sa budú údaje predmetom úrovne ochrany údajov podobnej tej v Európskej únii.

e) Kategórie príjemcov osobných údajov

Ostatné spoločnosti zo skupiny IMMOFINANZ a poskytovatelia služieb v lokalitách myhive: získané osobné údaje o Vašej osobe budeme zdieľať s inými pridruženými podnikmi spoločnosti IMMOFINANZ a s poskytovateľmi služieb v rozsahu služieb definovaných a stanovených v týchto Podmienkach použitia.

S výnimkou vyššie uvedených spracovateľov dát a príjemcov nebudeme v žiadnom prípade údaje týkajúce sa Vašej osoby zdieľať s Vaším zamestnávateľom alebo inou spoločnosťou, ktorá má sídlo v niektorej z lokalít, pre ktoré je aplikácia ponúkaná. Ak sú našim nájomcom odovzdávané údaje získavané prostredníctvom tejto aplikácie, potom výlučne v anonymnej podobe, takže možnosť identifikácie Vašej osoby je vylúčená.

 

 1. Aktualizácia týchto ustanovení o ochrane údajov a podmienkach použitia

Tieto ustanovenia o ochrane údajov a podmienkach použitia môžu byť upravovaná a menili a dopĺňali. Na prvej strane tejto dohody je v bode "Posledná aktualizácia" uvedená informácia, kedy boli vykonané poslednej zmeny. Zmeny nadobudnú platnosť zverejnením na webových stránkach. Ak by v rámci úprav došlo k zmene nami vykonávaného spracúvania údajov na základe vášho súhlasu, požiadame Vás v tejto súvislosti opätovne o Váš súhlas.

 • Vaše právo na námietky, informácie, opravy, zmazanie, obmedzenia a prenosnosť údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu do okamihu, než Váš súhlas na účely spracovania Vašich osobných údajov odvoláte.

V prípade používania nezákonných alebo zavádzajúcich osobných údajov, alebo v prípade spáchania akéhokoľvek trestného činu z Vašej strany, alebo v prípade útoku voči systému sme oprávnení Vaše údaje okamžite vymazať. V prípade podozrenia na spáchanie trestného činu alebo podozrenie na občianskoprávnu zodpovednosť môžeme však Vaše údaje ponechať po dobu nadchádzajúceho konania.

Pre uplatnenie možnosti odvolania svojho súhlasu sa prosím obráťte e-mailom na adresu myhiveapp@immofinanz.com. Po odvolaní už nebudeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe Vášho súhlasu.

Okrem toho máte právo na informáciu, ktoré z Vašich osobných údajov spracovávame, ako aj na opravu, zmazanie a obmedzenie spracovania údajov a na prenosnosť údajov. Za účelom uplatnenia týchto práv alebo vyžiadanie ďalších informácií sa prosím obráťte e mailom na adresu myhiveapp@immofinanz.com.

Ak by ste boli toho názoru, že Vaše osobné údaje spracovávame v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete podať sťažnosť na príslušnom dohľadovom úrade, tj. Na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Otázky vo vzťahu k námietkam, informáciám, opravám, mazaniu, obmedzeniam a prenosnosti údajov stanovených v článkoch 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), sa zodpovedajú bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota môže byť predĺžená o ďalšie dva mesiace, ak je to nevyhnutné vzhľadom na komplexnosti a počet žiadostí.

 

 1. Odkazy na cudzie webové stránky

Tieto ustanovenia o ochrane dát a podmienkach použitia neplatia pre webové stránky alebo eventy tretích osôb, na ktoré odkazujeme, alebo na ktoré ste presmerovaní. Ďalej tiež nenesieme zodpovednosť za spracovanie údajov, ktoré v týchto prípadoch vykonávajú prevádzkovatelia týchto stránok.

 

 1. Výpoveď, ukončenie

Vyhradzujeme si právo na zablokovanie Vášho účtu, zabránenie Vášho prístupu k častiam alebo celku funkcií aplikácie alebo k častiam alebo celku Vášho užívateľského obsahu, ak existujú opodstatnené dôvody pre tento postup, najmä v prípade porušenia týchto ustanovení o ochrane osobných údajov a podmienkach používania. Neručíme za straty alebo škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s takýmto oprávneným ukončením užívania. Vyjadrujete svoj súhlas s tým, že ustanovenia tejto dohody, najmä obmedzenie zodpovednosti a uplatňované zákonné ustanovenia, zostávajú v platnosti aj po takejto výpovede / ukončenie. Berte prosím na vedomie, že Vaše zaznamenané údaje overíme pomocou e-mailu, ktorý Vám raz ročne zašleme, aby sme zaistili, či je Vaša e-mailová adresa stále platná. V prípade, že Vaša e-mailová adresa nebude platná, vyhradzujeme si právo Váš užívateľský účet zmazať.

 

 • Ukladanie Vášho užívateľského obsahu

Nie sme povinní k náhrade straty alebo škody, ku ktorej by mohlo dôjsť v dôsledku oprávneného zmazania alebo neuloženia informácií, komunikácie alebo iného používateľského obsahu.

 

 1. Zmena alebo nastavenie prevádzky aplikácie

Usilujeme sa o to, aby služby a funkcie aplikácie boli vždy k dispozícii. Ak by výnimočne malo dôjsť k tomu, že prevádzka aplikácie (alebo častí jej funkcií) by bola pozastavená, prerušená alebo trvalo ukončená, zmenená alebo obmedzená, nezodpovedáme za straty alebo škody, ktoré môžu vyplynúť z takýchto opatrení.

 

 1. Platnosť dohody (salvádorská klauzula)

Protiprávnosť, neúčinnosť, neplatnosť alebo neuskutočniteľnosť častí tohto ustanovenia o ochrane osobných údajov a podmienkach použitia nemá vplyv na účinnosť a platnosť ostatných častí.

 

 1. Rozhodné právo a príslušnosť súdu

Tieto ustanovenia o ochrane osobných údajov a podmienkach použitia sú určené pre všetkých užívateľov tejto aplikácie. Na túto dohodu sa vzťahuje slovenské právo a spory resp. riadenie, ktorá z nej vyplývajú, budú riešené na príslušnom súde v Slovenskej republike.

 

 1. Kontaktné informácie

Za účelom uplatnenia Vašich nárokov a práv zakotvených v tomto ustanovení o ochrane dát a podmienkach použitia, ako aj pre vyžiadanie dodatočných informácií, sa môžete na nás obrátiť podľa nasledujúcich kontaktných údajov:

 

IMMOFINANZ AG

Sídlo: Wienerbergstraße 9, 1100 Wien

Obchodný súd Viedeň, FN 114425y

E-mail: myhiveapp@immofinanz.com

IČ: ATU 37681807

        

Budeme sa usilovať o čo najrýchlejšie zodpovedanie všetkých otázok. Ak by sa časy spracovania výnimočne predĺžili, prosíme Vás o pochopenie.

Chcete sa dozvedieť viac o spoločnosti myhive?

Objednajte sa hneď teraz na návštevu, aby ste zistili viac.